HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

 

1. THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ:

28 Lê Lợi – Tp Huế

Email:

motcua.syt@thuathienhue.gov.vn      hoặc  motcua.syt@gmail.com

Website:

http://syt.thuathienhue.gov.vn

Điện thoại:

0543-833365

Di động hỗ trợ:

0905.997.959

Fax:

0543-823015

 

2. Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công qua mạng

Thực hiện số 7398/UBND-DL ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;  Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về tổ chức thí điểm đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mực độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kính đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công qua mạng điền các thông tin vào mẫu phiếu (đính kèm) để ngày càng cải thiện chất lượng các dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế.

            Phiếu trả lời xin gửi về địa chỉ mail: motcua.syt@thuathienhue.gov.vn hoặc motcua.syt@gmail.com

Trân trọng./.